Kuka on alumni ja mitä se tarkoittaa? Sanakirjoissa sanalla alumni tarkoitetaan usein kasvattia tai oppilasta. Melkein jokainen meistä on alumni jostain –  oli kyse sitten ammattikorkeakoulusta, yliopistosta tai muusta oppilaitoksesta. Alumnina oleminen ei edellytä kuulumista tiettyyn rekisteriin tai jatkuvaa yhteistyötä oppilaitoksen kanssa – toki tämä on korkeakoulun näkökulmasta erittäin suotavaa ja hedelmällistä. Alumnityössä tavoitellaankin molempia osapuolia hyödyttävää kumppanuutta.  Alumnit toimivat ammattikorkeakoulujen käyntikortteina monipuolisella osaamisellaan. Alumnien ammattitaito ja osaaminen ovat nyt ja tulevaisuudessa avainasemassa alueen yritysten ja organisaatioiden kehittymisessä.  Ammattikorkeakoulujen alumnien arvostus näkyy myös sekä alumnien itsensä kokemana tyytyväisyytenä että työnantajien arvostuksena ammattikorkeakoulututkintoja kohtaan.

Alumniksi kasvetaan koko opintojen ajan.  Jo opintojen alkuvaiheessa opiskelijoilla on mahdollisuus kasvattaa ammatillista verkostoaan, hyödyntämällä mm. alumnien tarjoamia projekti-, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja. Opiskelijan tietämys työelämässä tarvittavista tiedoista ja taidoista karttuu sitä vahvemmaksi, mitä enemmän yhteistyötä opiskelijoiden ja yritysten välillä tehdään. Myös erilaisten hankkeiden ja mentorointiohjelmien avulla opiskelijan toivotaan saavan käsityksen työelämän tarpeista jo opintojen aikana.

Alumnien kautta ammattikorkeakoulut saavat palautetta työelämässä tarvittavista tiedoista ja taidoista. Uraseurantakysely on yksi keino alumneille päästä vaikuttamaan koulutuksen kehittämiseen. Näin ollen alumnien ja alumnityön tärkeyttä ammattikorkeakouluille tulisi yhä korostaa.  Ammattikorkeakouluissa alumnityötä tekevät ovat nähneet valtakunnallisen yhteistyön avaamisen kaikkien ammattikorkeakoulujen välille keskeiseksi tekijäksi alumnityön edistämisen kannalta.  AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön -hankkeen alumnityöpaketista on jalostunut kansallinen alumnitoimijoiden verkosto, joka koostuu ammattikorkeakouluissa alumnityötä tekevistä asiantuntijoista. Alumniverkostoa koordinoi vuosittain vaihtuva työryhmä. Työryhmän tarkoituksena on viedä verkostossa sovittuja asioita käytäntöön ja edistää yhdessä sovittuja teemoja.  Verkoston vetovastuu vaihtuu lukukausittain. Syksyn 2020 vetovastuussa on Turun ammattikorkeakoulu. Keväällä 2020 vetovastuu vaihtuu Laurea-ammattikorkeakoululle.

Yhteystiedot:

Elina Karaus, alumnikoordinaattori, Turku AMK,

elina.karaus@turkuamk.fi, p. 050 5985 515

Jenni Köykkä, alumnikoordinaattori, Laurea AMK

jenni.koykka@laurea.fi, p. 040 8462 531

 

TEKSTI: Elina Karaus, Jenni Köykkä, Leena Metsävuori

KUVA: Liisa Marttila