Henkilötietojen käsittely AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön hankkeen koulutus ja/tai ohjaustilaisuuksiin ilmoittauduttaessa

Rekisterinpitäjä Turun ammattikorkeakoulu Oy /

AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön ESR -hanke

Joukahaisenkatu 3

20520 Turku

Puhelinvaihde (02) 263 350 kirjaamo@turkuamk.fi

Vastuuhenkilö Satu Helmi

AMKista uralle – uraseurantatiedot hankkeen projektipäällikkö

Tietosuojavastaavan yhteystiedot Jaani Kuusela, tietosuojavastaava (Turun AMK)

+358 44 907 2894

Lähetä kaikki tietosuojaan liittyvät yhteydenotot osoitteeseen: tietosuoja@turkuamk.fi

Tietosuoja-sähköpostiosoitteeseen lähetettyjä viestejä käsittelee tietosuojavastaava ja hänen työparinaan sekä varahenkilönään toimiva tietosuoja-asiantuntija.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste Henkilötietojen ensisijainen käsittelytarkoitus on hankkeessa järjestettyjen koulutus- ja/tai ohjaustilaisuksiin ilmoittautuminen.  Tietoja käsitellään tapahtuman järjestämiseksi ja siitä viestimiseksi sekä toiminnan tilastointi ja raportointi.

 

Lisäksi hanke raportoin osallistujat myös Euroopan sosiaalirahaston rahoittamien hankkeiden vaatimusten mukaan toimenpiteiden kohteena olevista henkilöistä tiedot ESR-järjestelmään.   Rakennerahastojen tietosuojaseloste löytyy täältä

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on AMK:n tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen (Tietosuoja-asetus, 6 artikla, 1 kohta, f alakohta).
Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja henkilötietojen säilytysajat ESR hankkeen koulutus- ja/tai ohjaustapahtumien osallistumistietoja säilytetään kymmenen vuotta (eli 28.2.2031 asti). Koulutus ja ohjaustapahtumien osalta kaikki muut paitsi raportoinnissa tarvittavat tiedot poistetaan tapahtuman jälkeen.
Säännönmukaiset tietolähteet Koulutus ja/tai ohjaustapahtumiin liittyvät tiedot kerätään osallistujalta itseltään.
Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät Koulutus ja/ ohjaustapahtuminen tietoja toimitetaan hanketta valvovalle Pohjois-pohjanmaan ELY-keskukselle.  Osallistujakohtaista tietoa käytetään 6 kuukauden kuluttua hankkeessa lopettamisesta tehtävään jälkiseurantaan. Tietojen toimitus perustuu ESR-asetuksesta 1304/2013 ja yleisasetuksesta 1303/2013 tuleva sitova velvoite antaa jäsenmaalle oikeuden kerätä ja käsitellä henkilöitä koskevia tietoja ohjelman toteutumisen seurantaa, arviointia, varainhoitoa ja tarkastamista varten.

Hankkeen  sisällä tietoja toimitetaan niille, jotka tilaisuutta järjestäessään tietoja tarvitsevat.

Olennaiset tiedot henkilötietojen siirrosta kolmansiin maihin (EU:n tai ETA:n ulkopuolelle) Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Henkilötietojen suojauksen periaatteet Käyttöoikeudet koulutukseen ilmoittautuneista on vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tilaisuuden järjestelyihin.

Ilmoittauneiden tiedot kerätään, käsitellään ja säilytetään käsitellään Turun ammattikorkeakoululun webropol (EVENT) järjestelmässä.

Webropol –kyselyohjelmistio suojaa yhteystiedot hallinnollisin ja teknisin keinoin niin, että tietojen luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus voidaan varmistaa.  Webropolin ja Turun AMK:n välillä on erillinen sopimus henkilötietojen käsittelystä.

Rekisteröidyn oikeudet ja velvollisuudet Ilmoittautuneella on oikeus tietää, miten käsittelemme henkilötietojasi. Voit pyytää pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.

Voit pyytää ilmoittautumistietojesi poistamista sekä käsittelyn rajoittamista. ESR-lomakkeiden osalta pyyntö pitää kohdistaa Työ- ja elinkeinoministeriölle.

Henkilötietojen perusteella ei tehdä profilointeja.

Ota yhteyttä tietosuojavastaavaan, jos sinulla on kysyttävää tietosuoja-asioihin liittyen tai haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksiasi. Tarvittaessa sinulla on myös oikeus ottaa yhteyttä valvontaviranomaiseen (Suomen tietosuojavaltuutetun toimisto), joka valvoo henkilötietojen käsittelyä Suomessa.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot on mainittu tietosuojailmoituksen alussa. Kaikki pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti.