Med undersökningen som startar den 15 oktober kommer vi att samla information om de utexaminerades sysselsättning och belåtenhet med sin karriär och examen. Enkäten skickas till personer som slutförde sina yrkeshögskolestudier för fem år sedan, alltså alla som utexaminerades 2015.

Informationen om högutbildade personers karriärers första år har varit mycket viktig. Högskolorna utvecklar utbildningen på basis av respons från de utexaminerade. Framtida och nuvarande studerande drar nytta av informationen när de planerar sina studier. Undervisnings- och kulturministeriet använder också resultaten för att utvärdera högskolornas utbildningars kvalitet och utvecklingsbehov, konstaterar Satu Helmi, projektchef från Åbo yrkeshögskola.

På basis av karriärenkäten som genomfördes för personer som utexaminerades 2014 vet man att 82 procent av dem som utexaminerats från yrkeshögskolor är minst ganska nöjda med sin examen. Belåtenheten med examen har en mycket stark koppling till hur väl enkätdeltagaren kan dra nytta av den kompetens hen skaffade i yrkeshögskolan i sitt nuvarande arbete och hur arbetets kravnivå motsvarar yrkeshögskoleutbildningen.

Målgruppen för karriärenkäten är personer som utexaminerades från en yrkeshögskola för fem år sedan.

Karriärenkäten skickas ut via textmeddelande och e-post den 15 oktober till alla som utexaminerades med en YH- eller HYH-examen 2015.

Vi hoppas att det riksomfattande deltagandet stiger till nära 40 procent (33 procent i föregående enkät). Yrkeshögskolornas karriärenkät kommer att genomföras samtidigt med universitetens karriärenkät.

Projektet AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön, som leds av NTM-centralen i Norra Österbotten och finansieras av Europeiska socialfonden, stärker och utvecklar yrkeshögskolornas insamling av karriäruppföljningsdata samt deras spridande av dessa data till personalen, studerandena och utomstående intressentgrupper. Projektet genomförs av Åbo yrkeshögskola, Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus, Tavastlands yrkeshögskola, Laurea, Uleåborgs yrkeshögskola och Tammerfors yrkeshögskola.

Ytterligare information, Satu Helmi, projektchef, Åbo yrkeshögskola satu.helmi@turkuamk.fi

Meddelande om dataskydd för registrerade

Enkätformulär