Yliopistojen uraseurantoja on tehty valtakunnallisena yhteistyönä vuodesta 2005 lähtien. Kyselyjen sisällöt, toteutuksen suuret linjat ja valtakunnallinen raportointi on suunniteltu yhdessä, mutta kukin yliopisto on vastannut kyselyn toteutuksesta ja menettelytavoista itsenäisesti. Toteutus on vaatinut yliopistoilta paljon henkilöresurssia, ja vastausprosentit yliopistojen välillä ovat vaihdelleet erilisista toimintatavoista johtuen. Kyselyprosessin sujuvoittamisen ja nykypäiväisen digitalisoinnin ajateltiin vapauttavan resurssia varsinaisesta toteutuksesta uraseurannan sisällöllistä asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin, tiedon analysointiin ja parempaan hyödyntämiseen.

LATUA-hankkeessa suunniteltiin ja testattiin malleja, joilla prosessia saataisi sujuvoitettua. Lähtötilanteen kartoittamisen perusteella hanke esitti yliopistoille siirtymistä kaikille yhtenäiseen ja keskitetysti koordinoituun toteutusmalliin, jossa hyödynnetään aikaisemmista toimintatavoista parhaat tulokset saavuttaneet ratkaisut. Näiden lisäksi selvitettiin mahdollisuuksia täysiin uusiin teknisiin ratkaisuihin, joita pilotointiin hankkeessa ennen kuin uudistuksia otettiin käyttöön uraseurannan valtakunnallisessa toteutuksessa.

Ensimmäinen uraseurantojen keskitetyn toteutuksen malli otettiin käyttöön syksyllä 2016 maistereille tehdyssä valtakunnallisessa uraseurannassa. Tällöin vastaajien poiminta sekä kontaktointi hoidettiin keskitetysti, ja kyselyn vaiheet toteutettiin kaikille yliopistoille samanlaisena. Myös tulosten raportointia uudistettiin merkittävästi.

Uraseurantojen keskitettyä toteutusta organisoi hankkeen tuella Tampereen yliopistossa toimiva Tutkimuspalvelu Tupa, joka on ollut toteuttamassa uraseurantoja yliopistojen kanssa. Vastaajien poiminnassa hyödynnettiin ensimmäistä kertaa Opetus-ja kulttuuriministeriön valtakunnallista VIRTA-opintotietopalvelua, jota ylläpitää Tieteen tietotekniikkakeskus CSC.

Syksyllä 2016 maisterien valtakunnallisessa uraseurannassa saatujen hyvien kokemusten pohjalta kehitystyötä jatkettiin syksyn 2017 toteutusta silmällä pitäen. Keväällä 2017 Tampereen ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa järjestettiin pilotteja, jotka keskittyivät vastaajien sähköiseen tavoittamiseen sekä uuden sähköisen kyselytyökalun testaamiseen.

Ensimmäisessä maisteriuraseurannan ja tohtoriuraseurannan samanaikaisessa toteutuksessa syksyllä 2017 otettiin käyttöön Tieteen tietotekniikan keskus CSC Oy:n tarjoama palvelukokonaisuus, joka koostuu taustatietojen keskitetystä poiminnasta (VIRTA), tiedonkeruujärjestelmästä (ARVO) ja raportoinnista (VIPUNEN). Vastaavaa kokonaisuutta on aiemmin käytetty yliopistojen valtakunnallisessa Kandipalaute-kyselyssä sekä ammattikorkeakoulujen AVOP-kyselyssä.

Uraseurantoihin vaatimuksiin sopiakseen CSC:n tarjoamiin palveluihin tarvittiin kuitenkin monenlaisia muutoksia niin kyselyjen rakentamiseen ja toteutukseen kuin vastaajien tavoittamiseen ja tulosten raportointiinkin. Kehitetty kokonaisuus mahdollistaa uraseurannan toteutuksen keskitetysti ja kytkee uraseurannan osaksi korkeakoulukentän valtakunnallista palautejärjestelmää. LATUA-hanketoimi muutosten osalta tilaajana ja asiakkaana Tieteen tietotekniikkakeskuksen suuntaan toimien samalla linkkinä CSC:n ja yliopistojen välillä.

suositukset kyselyjen toteutus

Toteutuksesta tarkemmin:

Tavoittamisen hybridimalli

Uraseurantojen 2017 työnjako ja aikataulu

Uraseurannan vuosikello

Piloteilla kartoitettiin tiedonkeruun hyviä käytäntöjä

LATUA-hankkeessa toteutettiin kolme pilottia, joilla testattiin tekstiviestiyhteydenottoa, ARVO-järjestelmän käyttöä sekä lyhennetyn kyselyn vaikutusta vastausaktiivisuuteen. Pilottien tulosten perusteella valittiin parhaat käytännöt yliopistojen syksyn 2017 uraseurantojen tiedonkeruuseen.

suositukset kyselyjen toteutus 2

Tutustu lisää:

Tekstiviestiyhteydenoton pilotti Turun yliopistossa
Mobiili- ja arvovastauspilotti 2017 Åbo Akademissa ja Tampereen yliopistossa

Alumnien tavoittaminen/sähköpostien keruu

LATUA-hankkeessa selvitettiin erilaisia valmistuneiden tavoittamisen keinoja. Sähköposti on viestintämuodoista edullisimpia. Sähköpostiosoitteiden saatavuus vaihtelee kuitenkin eri yliopistoissa. Tavoitettavuuden kehittämiseksi sähköpostiosoitteita aloitettiin keräämään yliopistoissa aktiivisesti valmistumisvaiheessa. Muusta kyselyn toteutusta tukevasta viestinnästä (verkkoviestintä) ja tulosviestinnästä tarkemmin osiossa Uraseurantaviestintä.

suositukset kyselyjen toteutus 3

huomioita kyselyjen toteutus

Tutustu lisää:
Yhteystietojen keruun kehittäminen Tampereen yliopistossa