Työharjoittelulla on merkittävä rooli korkeakoulutettujen työelämätaitojen ja työllistymisen tukemiseksi. Monet yliopistot tukevat työharjoittelua myös taloudellisesti. Suurella osalla yliopistoista ei ole ollut sähköistä järjestelmää opintoihin kuuluvan työharjoittelun prosessien hallintaan. Tästä johtuen kattavaa ja yhteismitallista, harjoittelua koskevaa tietoa ei myöskään ole ollut yliopistoilla käytettävissä.

Korkeakouluilla on monia erilaisia käytäntöjä harjoitteluprosessien toteuttamiseen, ja käytännöt voivat vaihdella suuresti myös yhden yliopiston sisällä. Harjoittelusovellus on rakennettu monipuolisesti korkeakoulujen hyviä käytäntöjä huomioiden sekä käyttäjien tarpeita kuunnellen. Sitä on kehitetty yliopistojen Työelämä- ja urapalvelujen valtakunnallisen Aarresaari-verkoston tuella. Kehittämistyön tuloksena on sähköinen järjestelmä, joka on sovellettavissa koko korkeakoulusektorille.

 

Helppo työkalu sopimusprosessiin

Harjoitteluprosessin kaikki toimijat – opiskelija, korkeakoulun harjoittelun yhteyshenkilö, työnantajan yhteyshenkilö sekä harjoittelun ohjaaja työpaikalla – käyttävät harjoittelusovellusta. Useimmissa korkeakouluissaa harjoitteluprosessia on ennen hallinnoitu erilaisten Excelien, lomakkeiden, paperinippujen ja sähköpostin avulla. Harjoittelusovellus helpottaa työtä kaikkien kannalta ja poistaa turhia vaiheita prosessista. Samalla se dokumentoi kaiken prosessissa syntyneen tiedon.

Määrällistä ja laadullista tietoa työharjoittelusta

Sovellukseen ilmoitetuista harjoitteluista kertyy tietoa, jota voidaan raportoida sovelluksessa toiminnan reaaliaikaiseksi seuraamiseksi. Tietoa voidaan viedä myös muihin järjestelmiin, esim. yliopistojen omiin raportointijärjestelmiin. Harjoittelutiedosta voi sovelluksessa ottaa esimerkiksi erilaisia raportteja koulutusalan mukaan. Harjoittelusta kertyvän tiedon avulla työllistymiseen saadaan lisänäkökulmaa jo opintojen ajalta.

 

Työnantajapalaute täydentää uraseurantatietoa

Harjoitteluprosessissa syntyy luontainen kontakti yliopistojen ja työelämän välillä. Harjoittelusovelluksen avulla työnantajilta voidaan kerätä helposti palautetta ja ajankohtaista tietoa työelämän osaamistarpeista. voidaan hyödyntää suoraa linkkiä opiskelijoiden työnantajiin yleisen työnantajapalautteen saamista varten.

 

Miten saan sovelluksen käyttöön omassa korkeakoulussani?

LATUA-hankkeessa kehitetty harjoittelusovellus on toteutettu avoimen lähdekoodin ratkaisuna ja sovelluksen koodi on saatavissa Tampereen yliopistosta.

Käyttöönotto edellyttää seuraavien tietojen saamista korkeakoulun järjestelmistä:

  • Opiskelijan perustiedot
  • Opiskeluoikeustiedot
  • Harjoittelutyyppiset opintojaksot

Kesän 2018 aikana yliopistot keskustelevat mahdollisuudesta keskittää sovelluksen ylläpito yhdelle toimijalle sekä sopia keskitetysti sovelluksen jatkokehittämistarpeista.

Lisätietoja harjoittelusovelluksesta ja sen käyttöönotosta:

Sari Haataja, hankepäällikkö
Tampereen yliopisto, työelämäpalvelut
etunimi.sukunimi@uta.fi

Lauri Vastamäki, tietojärjestelmäasiantuntija
Tampereen yliopisto, tietohallinto
etunimi.sukunimi@uta.fi