Mitä uraseurantatieto voi kertoa koulutuksen työelämärelevanssista?

Arenen ja Amkista Uralle – uraseurantiedot käyttöön -hankkeen 11.3.2020 järjestämän tulosseminaarin teemaryhmässä tarkastelimme uraseurantatietoa koulutuksen työelämärelevanssin näkökulmasta. Ovatko alumnit työllistyneet koulutustaan vastaavaan tehtävään? Onko ammattikorkeakoulutuksesta saadulla osaamisella käyttöä työelämässä? Yleisellä tasolla ammattikorkeakoulutuksen työelämärelevanssi näyttää olevan erittäin hyvä. Vaihtelevia tuloksia löytyy ala- ja tutkintokohtaisesta tarkastelusta.

Koulutuksen työelämärelevanssin yhteydessä puhutaan työelämälähtöisyydestä, -vastaavuudesta, -läheisyydestä sekä -tietoisuudesta. Tavoitteena voidaan pitää sitä, että tutkinnon tuottamat alakohtaiset ja geneeriset osaamiset vastaavat työelämän nykyisiin ja ennakoituihin osaamistarpeisiin. Opiskelija voi hyödyntää osaamistaan työelämässä ja työllistyy koulutustaan ja valintojaan vastaaviin tehtäviin. Korkeakoulutuksen koulutusala-arviointien yhteydessä työelämärelevanssilla on tarkoitettu tutkintojen kykyä tarjota opiskelijoille osaamista, jota he tarvitsevat valmistumisen jälkeen työelämässä.

Teemaryhmän vetäjinä mietimme, mitä kysymme uraseurantakyselyn aineistolta arvioidessamme koulutuksen työelämärelevanssia. Kysymyksiimme vastaa osaltaan uraseurantakyselyn osion, jossa vastaajalta tiedustellaan oman osaamisen ja työn vastaavuutta. Toimme teemaryhmän tarkasteluun tämän osion ala- ja tutkintokohtaisia tuloksia.

  • Onko alumni työllistynyt koulutustaan vastaavaan tehtävään?
    Väittämä: Työni vastaa tällä hetkellä vaativuustasoltaan hyvin ammattikorkeakoulutustani. Alakohtaisesti samaa mieltä olevin vastaajien osuus vaihteli 58%:sta (humanistiset- ja taidealat) 79%:iin (terveys- ja hyvinvointialat). Tutkinnoittain samanmielisyys vaihteli välillä 30 – 90%.
  • Voiko alumni hyödyntää ammattikorkeakoulussa hankkimaansa osaamista työssään?
    Väittämä: Pystyn hyödyntämään ammattikorkeakoulussa hankkimaani osaamista nykyisessä työssäsi. Alakohtaisesti samaa mieltä olevin vastaajien osuus vaihteli palvelualojen 70%:sta kasvatusalojen liki 90%:iin. Tutkinnoittain samanmielisyys vaihteli välillä 55 – 100%.
  • Tarjoaako koulutus sellaista osaamista, mitä alumni on tarvinnut työelämässä?
    Väittämät: Miten tärkeitä kyseiset osaamiset (18 kpl) ovat nykyisessä työssäsi ja miten hyvin amk-opiskelu kehitti kyseistä osaamista? Näiden välinen osaamiskuilu on suurin stressinsietokyvyn sekä ongelmaratkaisutaitojen välillä. Tulokset eroavat ala- ja tutkintokohtaisesti.

Kanssamme aineiston tuloksia tarkastelivat liki parikymmentä teemaryhmään osallistunutta opiskelijoiden, työelämän ja ammattiliiton, ohjauksen sekä opetuksen ja koulutuksen kehittämisen edustajaa. Keskustelua herätti erityisesti se, miten koulutus voi tukea opiskelijoiden geneeristen osaamisten kehittymistä ja tunnistamista opintojen aikana. Keskustelua käytiin monipuolisesti siitä, miten eri koulutusaloilla painotetaan opiskelijoiden substanssiosaamisen kehittymistä. Jääkö tällöin opiskelijan kokonaisvaltainen ammatillinen kehittyminen ja kasvaminen sivurooliin? Yksimielisiä oltiin siitä, miten nykypäivän ja tulevaisuuden ammattilaiset tarvitsevat monin tavoin laaja-alaisempaa opetusta ja ohjausta omien geneeristen osaamisten kehittymisessä ja näkyväksi tekemisessä.

Kirjoittajat: Jaana Kullaslahti ja Ulla Nuutinen